جستجوی آزمایش
 • نام آزمایش

1
کاریوتایپ خون , Blood karyotyping
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و زایمان , اطفال داخلی مشاور ژنتیک خون انکولوژی
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : 5-10 ml لوله هپارینه , انتقال در دمای یخچال
 • مدت جوابدهی :دو هفته تا 20 روز
 • توضیحات:بررسی کروموزوم های انسان به روش جهت مشاهده هرگونه ناهنجاری عددی و یا ساختاری کرووزوم ها
آمنیوسنتز
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و زایمان
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : نمونه گیری از مایع جنینی درلوله فالکون استریل در مراکز مخصوص با حضور متخصص زنان و رادیولوژ , (نمونه حتما تازه باشد)
 • مدت جوابدهی :یک ماه
 • توضیحات:بررسی تهاجمی کروموزومی سلامت جنین و تعیین جنسیت از هفته 15
CVS پرزهای کوریونی
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و زایمان
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : نمونه گیری از مایع جنینی در لوله فالکون استریل در در مراکز مخصوص با حضور متخصص زنان و رادیولوژ (نمونه حتما تازه باشد)
 • مدت جوابدهی :یک ماه
 • توضیحات:بررسی تهاجمی کروموزومی سلامت جنین و تعیین جنسیت از هفته10 تا 12 و مزیت آن نسبت به امنیوسنتز: تشخیص سریع تر
Qf- PCR
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و زایمان
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : مایع جنینی
 • مدت جوابدهی :دو روزه
 • توضیحات:بررسی سریع و اورژانسی جهت تعیین جنسیت و بررسی ناهنجاریهای تعدادی کروموزومی
Mlpa
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنان و زایمان
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : مایع جنینی
 • مدت جوابدهی :دو روز
 • توضیحات:بررسی سریع و اورژانسی جهت تعیین جنسیت و بررسی ناهنجاریهای تعدادی کروموزومهای 13و18و21و جنسی
FISH
 • پزشک معرفی کننده : متخصص زنانو زایمان ,انکولوژی- خون
 • نوع نمونه و نحوه ارسال : خون محیطی، مغز استخوان، بلوک پارافینه بافتی
 • مدت جوابدهی :
 • توضیحات:بررسی جابجایی، حذف شدگی و یا دو برابر شدن ژنها بر روی کروموزوم های سلولهای متافاز یا آنافاز
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد