مولکولی 
 • ژنتیک مولکولی، یکی از زیرشاخه های علم زیست شناسی و ژنتیک است که به مطالعه ی ساختار و عملکرد ژن ها در سطح مولکولی می پردازد. مطالعه کروموزوم ها و بیان ژن در یک ارگانیسم می تواند سبب درک اطلاعات وراثتی، تنوع ژنتیکی و جهش شود. ژنتیک مولکولی در پیشرفت بالین و در شناخت و درمان بیماری های ژنتیکی مفید واقع شده است.

  آزمایشات ملکولی بـا مطالعـه یک ژن منفـرد یـا یـک توالـی کوتـاه، جهـش هایـی کـه ممکـن اسـت منجر بـه یک اختلال ژنتیکی شـوند را شناسـایی می نمایند.

   تکنیک های ژنتیک مولکولی

  • تکثیر: در طی فرایند تکثیر، یک ژن به خصوص و یا قطعه ای از DNA بارها تکثیر می شود که این عمل DNA replication نامیده دارد.
  • واکنش زنجیره ای پلیمراز ( PCR): اجزاء اصلی فرایند PCR عبارتند از نوکلئوتید DNA، پرایمر، رشته DNA الگو و Taq پلیمراز. نوکلئوتیدهای DNA با استفاده رشته ی DNA الگو، شروع به ساختن رشته ی جدید و تکثیر می کنند.
  • جداسازی و تخلیص: در جداسازی و تخلیص، DNA و mRNA از سلول جدا می گردد. همچنین کشت سلولی رشد یافته به عنوان منبع برای استخراج DNA وmRNA محسوب می شود.

   از آنجائیکه شناسایی دقیق و سریع عوامل عفونی از مطالبات مهم جامعه پزشکی می باشد، روشهای مولکولی در موارد زیادی جایگزین روشهای فوق گشته اند. در میان روشهای مولکولی، روش PCR و مشتقات آن از جمله Real-Time PCR گستردگی روزافزونی در شناسایی عوامل عفونتزا یافته اند، این روش که بر مبنای شناسایی و تکثیر ژنوم میکروارگانیسم ها عمل می کند، دارای حساسیت بسیار بالایی در تشخیص میباشد بطوریکه قادر است تعداد بسیار اندک پاتوژنها را که با روشهای دیگر قابل شناسایی نیستند، تشخیص دهد.

   

  مزایای روش PCR

  -          توانایی تشخیص عوامل عفونی در مراحل ابتدایی که با روش های دیگر قابل شناسایی نیستند .

  -          دارای بیشترین ویژگی، دقت و سرعت پاسخدهی نسبت به سایر روشهای معمول .

  -          توانایی در تعیین تعداد عوامل بیماری زا از جمله CMV و HBV,HCV .

  -          تعیین ژنوتیپ های ویروس ها بخصوص CMV و HBV,HCV .

  -          تعیین مقومت دارویی عوامل عفونی.

   

  جهت مشاهده لیست آزمایشات مولکولی آزمایشگاه آریاژن، لطفا این لینک را کلیک فرمایید

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد